Amenities
Amenites bao bì vải không dệt
Amenities
amenities bao bì giấy krap
amenities bao bì giấy tự hủy
Amenities
amenities

Dũa móng tay dùng trong khách sạn

  • Dũa móng tay 2 mặt nhám mịn
  • Bao bì đóng gói thân thiện môi trường (krap nâu, vải không dệt)
  • In logo theo yêu cầu
  • Số lượng : 3.000 pcs