tăm bông khách sạn

Tăm bông khách sạn

  • Tăm bông khách sạn
  • Thân gỗ
  • Bao Bì thân thiện môi trường
  • In logo theo yêu cầu
  • số lượng  : 2.000 pcs